27.11.07

La FEB coacciona Joan Ricart

El president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Premi President Companys 2007, Joan Ricart i Aguilà, ha rebut una comunicació per burofax del Comité de Competición y Disciplina de la Federación Española de Bolos (FEB)de data 20 de Novembre de 2007 i signat pel seu president, en el que es pot llegir el següent:

”Hemos tenido conocimiento que recientemente la FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS (FIQ), federación de ámbito internacional, ha adoptado el acuerdo de aceptar a la Federación Catalana de Bolos (Federació Catalana de Bitlles i Bowling) como miembro de la misma, por lo que la Federación Catalana de Bolos ha pasado a pertenecer a la WTBA, WNBA y ETBF”.

”…son infracciones muy graves de los directivos los incumplimientos expresados … en los estatutos y reglamentos de los entes de la organización deportiva, o aquellas que, aún no estándolo, revistan especial gravedad o tengan especial trascendencia”.

”Por todo lo anterior, le requerimos para que en el plazo de diez días proceda a solicitar la baja de la Federación Catalana de Bolos como miembro de la FIQ. En caso de no proceder a solicitar dicha baja, este Comité se reserva las acciones disciplinarias oportunas contra Ud. como Presidente de la Federación Catalana de Bolos”.

Un cop analitzada la comunicació, Joan Ricart i Aguilà, exposa:

1. Es lamentable rebre aquests tipus de comunicacions d’una federació espanyola que hauria de reconèixer la tasca de promoció del bowling i dels esports de bitlles que du a terme la federació catalana. En canvi, el prestigi a nivell internacional de la nostra federació és notori des de fa molts anys. Som organitzadors de competicions de circuit europeu i d’àmbit mundial, col·laborem amb les federacions internacionals en tasques directives i de difusió del bowling i promocionem internacionalment les bitlles catalanes. També promocionem a Catalunya les bitlles autòctones tutelades per la FEB i ens fem càrrec voluntàriament de moltes competicions d’àmbit estatal.

2. La Federación Española de Bolos i el seu President han generat una pila de conflictes que han perjudicat a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, el seus Clubs i esportistes. Alguns d’ells ja s’han resolt favorablement i altres encara estan pendents de resolució: deutes econòmics no reconeguts, no emetre llicències d’esportistes sol·licitades en temps i forma provocant una alteració dels resultats de les competicions, canvi de calendaris i acords presos per els membres de l’assemblea de la mateixa FEB, impedir la participació de jugadors i jugadores classificats per a competicions internacionals per diferents motius, manca de respecte i enfrontaments personals amb directius de les federacions catalana i internacional, prohibició per organitzar el I European Women Masters, renúncia unilateral a la organització de la European Champions Cup de Barcelona 2007, entre altres.

3. La meva trajectòria en els 22 anys de president de la federació, ha estat impulsar totes aquelles iniciatives que suposin la màxima difusió i promoció de les nostres disciplines. El 30 d’agost a Monterrey, la FIQ va acceptar per unanimitat a la federació catalana en les disciplines NINEPIN i TENPIN, espero que aquest fet millori la nostra posició.

La Constitució espanyola no reserva la competència sobre l’esport al govern estatal. En canvi l’Estatut d’Autonomía de Catalunya, que és una llei orgànica, en l’article 134 dona competència exclusiva a la Generalitat en matèria d’esport i en l’article 200 indica que ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions esportives i llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional.

Més informació al web de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling