Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material (fitxers, marques, logotips, combinacions de colors), la seva estructura i el seu disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos al mateix, els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del lloc web amb la finalitat d’utilització personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense que hi hagi consentiment previ per escrit de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc. La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la morositat d’accedir-hi. En conseqüència, el lloc web i els seus continguts són proveïts sense garanties de cap mena, expresses o implícites, deixant clar que ni la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes ni els seus col·laboradors, treballadors o representants seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’altra legislació aplicable, la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis, i que es concedeix als usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades, un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa al tractament, advertint-lo que en cas de no pronunciar-se al respecte, s’entendrà que consent el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Qualsevol tercer que lliuri dades personals a la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades. Aquests drets es podran exercitar adreçant un escrit al domicili social de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes o un correu electrònic enviat a info@seleccions.cat.

Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes es compromet a la obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes al seu fitxer.

Dades generals
Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, correu electrònic: info@seleccions.cat